Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu Nej - domov - www.nej-domov.cz je Beata Brzusková se sídlem: Oldřichovická 134, Třinec, 739 61, IČ: 87465841, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Třinec.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemní práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě nákupu prostřednictvím internetového obchodu Nej- domov Beata Brzusková - www.nej-domov.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li  smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.).  Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) nicméně v tomto případě se neuplatní  ustanovení o spotřebitelských smlouvách, které jsou obsažena v zákoně č.89/2012 Sb. a v dalších přepisech na ochranu spotřebitele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nej-domov.cz (dále jen "webová stránka") . 


2. Uživatelský účet

2.1. Při registraci na internetových stránkách provozovatele a při objednávaní zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávaní zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z ohledem na nutnou údržbu hardwarového a  softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření kupní smlouvy

 3.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

a.) objednávaném zboží
b.)způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
c.) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka")

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

3.7. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.


4. Cena zboží, platební a dodací podmínky


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a.) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 206974142/0300 vedený u společnosti Československá Obchodní Banka, a.s.,  (zboží je expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího).

b.) dobírkou v případě, že zboží bude dodáno přepravní společností Česká pošta, s.p.

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.3. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a obsahují cenu s DPH. Tyto ceny jsou platné ke dni objednání zboží. Pokud se na zboží vztahuje povinnost zaplatit recyklační poplatky, jsou tyto již zahrnuty v ceně zboží.

4.4. Cena dopravy je 60,- Kč i s DPH. Při úhradě dobírkou je tato navíc zpoplatněna částkou 50,- Kč s DPH. Při celkové ceně objednávky nad 1.000,- Kč i s DPH je doprava ZDARMA.

4.5. Doprava je realizována společností Česká pošta, s.p.

4.6. Dopravu lze také realizovat společností Zásilkovna s.r.o. kde si můžete vybrat nejbližší výdejní místo, které Vám bude vyhovovat z celkového počtu 210 výdejních míst 

    4.7. Cena dopravy  u zásilkovny je 70,- Kč i s DPH. Při úhradě dobírkou je tato navíc zpoplatněna částkou 50,- Kč s DPH. Při celkové ceně objednávky nad 1.000,- Kč i s DPH je doprava ZDARMA.

4.8. Po předchozí dohodě, lze výrobky vyzvednout bez platby poštovného, osobně v Třinci na předem dohodnutém místě. 

4.9. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.10. Pokud kupující zásilku nepřevezme a ta bude vrácena zpět prodávajícímu, bude prodávající požadovat zaplacení všech přepravních nákladů od kupujícího.

4.11. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží již nelze dodat nebo se výrazným způsobem změnila cena. O této skutečnosti bude kupujícího ihned informovat.


5. Odstoupení od kupní smlouvy


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a porušil tak jejich původní obal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Dokument s odstoupením od smlouvy do 14 dnů lze stáhnout ve formátech DOCXDOCPDF. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovatele nebo na adresu elektronické pošty: info@nej-domov.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to poukázáním na bankovní účet odkud prodávající přijal platbu kupujícího nebo na bankovní účet zvolený kupujícím (pokud byla platba za zboží realizována mimo bankovní účet).

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. Přeprava a dodání zboží


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.


7. Práva z vadného plnění


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující zboží převzal:

a.) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání má takové vlastnosti, které výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi  prováděné,

b.) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.) zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů


7.2. Kupující je při převzetí zboží povinen provést kontrolu stavu, a pokud zboží vykazuje zjevné vady, včetně nekompletnosti dodávky zboží nebo množstevních vad spočívajících v počtech dodaného zboží v nesouladu s daňovým dokladem, ke kupující povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bezodkladně nejpozději do 2 dnů od data převzetí zboží. Pozdější vytknutí zjevných vad či nekompletnosti dodávky zboží není prodávající povinen uznat.

7.3. Ustanovení uvedené v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již pře převzetí.  

7.5. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodbornou montáží či neodborným uvedením do provozu či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, ohněm, vodou, slunkem nebo působením jiných nestandardních jevů.

7.6. Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.


 8. Další práva a povinnosti smluvních stran


8.1. Další práva a povinnosti stran souvisejících s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 


9. Ochrana osobních údajů


9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní pošty ( dále společně vše jen jako "osobní údaje"). 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


10. Zasílání obchodních sdělení a cookies


10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládaní tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. Informace o zboží


11.1. Prodávající upozorňuje, že "věrnost barev" na fotografiích nemusí naprosto přesně odpovídat realitě a je závislé i na kvalitě monitoru kupujícího.


12. Závěrečná ustanovení


12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

12.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího. adresa pro doručování: Oldřichovická 134, Třinec - Lyžbice, 739 61, adresa elektronické pošty: info@nej-domov.cz, telefon +420 604 296 646